وکالت در دعاوی بانکی

دفاع از حقوق فعالان مشروع اقتصادی در مراجع قضایی به منظور

با این توضیح که تحقق موارد مزبور مشروط به این است که بانک از قوانین و مقررات موضوعه تخطی نموده باشد و موضوع در دادگاه اثبات و مورد پذیرش مقام قضایی قرار گیرد.