ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است. 
تبصره ۱ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است. 
دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري

مقدمه
در اجراي تبصره هاي ۱، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شوراي اسلامي و مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۹ و ۶۰ آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هيأت وزيران، "دستورالعمل نحوه ي احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري" كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي گردد:

ماده ۸۴ لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸۴ لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند. 

ماده ۹۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند. 

دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و همچنين فراهم‌ آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویي (مصوب دوم بهمن ماه۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي) و فصل دوم آئين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشویي موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه» به شرح زیر  ابلاغ می­شود:

دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشويی

دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشويی

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم‌ آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند  «د» از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویي (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامی) و فصل  ششم آئين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشویي موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشويي» به شرح زیر ابلاغ  می­‌شود: