ماده ۳۹ الی ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور

ماده ۳۹ الی ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور

‌فصل سوم - ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها

ماده ۳۹ - در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود.

ماده ۱۹ الی ۲۳ قانون پولي و بانكي كشور

ماده ۱۹ الی ۲۳ قانون پولي و بانكي كشور

‌بخش سوم - هيأت عامل

‌ماده ۱۹ - ‌الف - هيئت عامل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل - قائم‌ مقام - دبيركل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون ‌خواهد بود.

نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (معضل) (مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۹۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (معضل) (مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۹۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

۱ – ويژگي ‌ها و صلاحيت ‌هاي نصب رئيس كل:
الف - كفايت علمي: داشتن دكترا در يكي از رشته ‌هاي اقتصادي ، پولي و مالي.
ب – كفايت تجربي: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سياستگذاري و مديريتي در حوزه ‌هاي اقتصادي، پولي و مالي و يا پنج‌ سال تجربه مديريتي در حوزه‌هاي تخصصي بانك مركزي (مديركل به بالا)

ماده ۸۱ لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸۱ لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا( رییس شورا)