وکلای بانکی
کانون وکلا

بازگرداندن حقوق پایمال شده تسهیلات گیرندگان بانکی

تمرکز در دعاوی علیه بانک و تجربه در ۴۷۰ پرونده مختومه و ۱۶۱ پرونده جاری در زمینه تسهیلات بانکی (اعم از ارزی و ریالی) که مشخصات آنان در وب سایت منتشر شده است، ما را به مرحله قابل قبولی رسانده است که بتوانیم؛ منشأ انحراف بانک از مقررات را تشخیص دهیم و مناسبترین روش را برای دفاع از حقوق تسهیلات گیرنده برگزینیم.

با امتنان