ابطال سند نقل و انتقال مال مورد وثیقه

در خصوص تسهیلات بانکی فی مابین موسسه مالی و اعتباری «ک» به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت «الف» به عنوان تسهیلات گیرنده علاوه بر تنظیم سند رهنی نسبت به وثیقه، صلح نامه و وکالت نامه بلاعزل نیز تنظیم و منعقد می گردد. 

بطلان قرارداد مشارکت مدنی کالا سرمایه ای

موسسه الف جهت احداث و راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی تسهیلاتی را از بانک ت دریافت می نماید. مفاد قرارداد منعقده به گونه ای بوده که تسهیلات گیرنده می بایست علاوه بر اجرای موضوع مشارکت، قرارداد مشارکت را نیز به صورت تدریجی تسویه نماید.

بطلان دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی

شرکت الف در خصوص راه اندازی یک واحد تولیدی با بانک وارد مشارکت می‌شود و در پایان مدت قرارداد به دلایلی خارج از اراده طرفین، ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت به پایان نمی‌رسد.

بطلان شرط وجه التزام و بطلان تعهدنامه الحاقی و همچنین بطلان عقد رهن موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی

شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند.

الزام بانک به فک مرهونه

آقای مهدی (راهن) در قرارداد تسهیلاتی ضامن تسهیلات گیرنده (مشتری) می‌شود و به عنوان راهن منزل مسکونی خود را در رهن بانک قرار داده و متعاقباً با تنظیم متمم قرارداد، حد اعتباری مندرج در سند رهنی را افزایش می‌دهد.

بطلان محاسبات و عملکرد متصدیان بانک در خصوص دو فقره قرارداد مضاربه

یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.