بطلان شرط وجه التزام و بطلان تعهدنامه الحاقی و همچنین بطلان عقد رهن موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی

شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند.

الزام بانک به فک مرهونه

آقای مهدی (راهن) در قرارداد تسهیلاتی ضامن تسهیلات گیرنده (مشتری) می‌شود و به عنوان راهن منزل مسکونی خود را در رهن بانک قرار داده و متعاقباً با تنظیم متمم قرارداد، حد اعتباری مندرج در سند رهنی را افزایش می‌دهد.

بطلان محاسبات و عملکرد متصدیان بانک در خصوص دو فقره قرارداد مضاربه

یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.

استرداد وجوه مأخوذه توسط بانک اعم از عین و منافع

شرکت الف که یکی از شرکت های تولیدی می باشد دادخواستی را به طرفیت بانک ب مطرح می نماید با این توضيح که در سنوات گذشته با بانک خوانده ۲ فقره قرارداد مشارکت مدنی منعقد نموده است که متاسفانه بانک مذکور از ارائه یک نسخه از قراردادهای یاد شده خودداری می نماید.

بطلان دو فقره قرارداد فروش اقساطی بانک به انضمام تعهدنامه‌های اخذ شده

شرکت «ک» یکی از تولید کنندگان خوشنام در صنعت کاشی می باشد و با بانک «س» در ارتباط با امر تولید وارد مشارکت مدنی می‌شود.

بطلان دو فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی استمهالی و تعهدنامه‌ها و محاسبات مربوطه

شرکت الف و بانک خوانده در سنوات گذشته داری مراودات مالی بوده‌ و در همین رابطه ضمانت‌‌نامه‌‌هایی نیز از ناحیه بانک خوانده صادر می‌گردیده که تمام قراردادهای سابق بانک با شرکت به ‌استثناء دو فقره ضمانت‌‌نامه تسویه می‌گردد.