پرونده‌های مختومه

به منظور رعایت اصل محرمانه بودن اسرار موکل، لیست پرونده های چند سال اخیر، بدون نام موکل و بانک، منتشر شده است؛ ولی مطالعه آراء صادره از محاکم قضایی با پوشاندن نام موکل، به صورت حضوری امکان پذیر است
0

تاریخ بروزرسانی: ۲۰ مهر ماه  ۱۴۰۱

شماره پروندهردیف فرعیشعبه
1401319200006174211شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری
1400689200045490792شعبه پنجم دیوان عالی کشور
1401689200000880961شعبه 140 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسیدگي به دعاوي تجاري تهران
1400219200002646853شعبه بیست و ھشتم ديوان عالي كشور
1400269200013289962شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400269200013289963شعبه چهارم ديوان عالي كشور
1400319200000051731شعبه 56 ديوان عدالت اداري
1400319200002704251شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200002704252شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200002704581شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200002704582شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200007590122شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010031501شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010173681شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010312631شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010894351شعبه 12 ديوان عدالت اداري
1400319200010894352شعبه 2 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041851شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200011375071شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200012070991شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200013927681شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400489200010882182شعبه بیست و ھشتم ديوان عالي كشور
1400319200014282851شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1401689200014777291شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
1400689200014504261شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200019778801شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200025518781شعبه 216 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید مفتح تهران
1400689200027519151شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200027519152شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
1400689200043592361شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200043592362شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
1400689200043876191شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200044846511شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200045490791شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200046761601شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200054921891شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200055565281شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200055655621شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200057735301شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200063029881شعبه 89 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
1400689200063029882شعبه 61 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200064242191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200064745391شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200064745392شعبه ۷۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
1400689200073366611شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200076107451شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200076107453شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
99099839065000193شعبه بیست و پنجم ديوان عالي كشور
99099800139012482شعبه بیست و دوم ديوان عالي كشور
99099800108006361شعبه 109 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099800139012481شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099800139014281شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099800139014282شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099800147010451شعبه 143 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099802275007901شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
99099802275007902شعبه 66 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099802280006171شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
99099809044028731شعبه 48 ديوان عدالت اداري
99099809044028732شعبه 20 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
99099809058017051ھیئت عمومي ديوان عدالت اداري
99099809058019801ھیئت عمومي ديوان عدالت اداري
99099821619012091شعبه 87 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
99099821639009131شعبه 214 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید مفتح تهران
99099821639009132شعبه بیست و دوم ديوان عالي كشور
99099834103003443شعبه بیست و ھشتم ديوان عالي كشور
99099834103005853شعبه دھم ديوان عالي كشور
99099834104004932شعبه نوزدھم ديوان عالي كشور
99099834104005802شعبه چهاردھم ديوان عالي كشور
99099887405007563شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور
99099802280007972شعبه ۸۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
98099802280007531شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
98099802376001661شعبه 55 حقوقي روابط بین الملل مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
98099834103003113شعبه بیست و يكم ديوان عالي كشور
98099834103003123شعبه سوم ديوان عالي كشور
98099834103003313شعبه سوم ديوان عالي كشور
98099834103003323شعبه بیست و يكم ديوان عالي كشور
98099834103005772شعبه بیست و يكم ديوان عالي كشور
97099834103006024شعبه نوزدھم ديوان عالي كشور
97099834103006025شعبه نوزدھم ديوان عالي كشور
97099834103006026شعبه نوزدھم ديوان عالي كشور
97099834103006027شعبه نوزدھم ديوان عالي كشور
97099834104003644شعبه بیست و پنجم ديوان عالي كشور
97099834104006444شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
97099834104006454شعبه بیست و يكم ديوان عالي كشور
97099834104006456شعبه بیست و يكم ديوان عالي كشور
97099834104006457اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور
97099834106000632شعبه سوم ديوان عالي كشور
97099834667005394شعبه نوزدھم ديوان عالي كشور
97099838700002104شعبه بیست و پنجم ديوان عالي كشور
97099838700002105شعبه بیست و پنجم ديوان عالي كشور
97099800108013751شعبه 109 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
97099838702001882شعبه پنجم ديوان عالي كشور
97099838702006742شعبه دھم ديوان عالي كشور
97099838703006972شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
96099838702003983شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
95099834104000196شعبه بیست و پنجم ديوان عالي كشور
1400139200013916771شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد
1401219200004821381شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران
1401219200010869152اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
1401369200007740591شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بروجرد
1401219200008037532شعبه اول دادگاه عمومی بخش ماهان
1401219200008214612شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش رابر
1400219200000090421شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000210791شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000228341شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000357822شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200001105281شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200001105282شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200002099651شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002221732شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002646851شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002646852شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200003222751شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200003222752شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200003222753اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200004259981شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200004259982شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
1400219200030385862شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
1400219200005495241شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200006374872شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200009222261شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009222262شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200009432961شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200012264041شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200013513911شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200015080361شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015108601شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015111201شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015128391شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015139641شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015175081شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015179021شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015523161شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015526421شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016910621شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016910623شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200017287371شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200017287372شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200019338251شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200019989491شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200021515921شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200021515922اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200026477721شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200028829193شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
1400219200028829191شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200035635561شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400269200013289961شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرنديه
1400359200025369541شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مهاباد
1400369200003877221شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
1400369200003877222شعبه يازدھم دادگاه تجديدنظر دادگستري كل استان لرستان
1400409200000195271شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس
1400409200000195272شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ھرمزگان
1400409200002272361شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كیش
1400409200002272362شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ھرمزگان
1400409200003633831شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كیش
1400409200003633831شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ھرمزگان
1400409200012890881شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كیش
1400409200013687721شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كیش
1400409200013687722شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان
1400489200010882181شعبه4 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان سقز
1400499200004054912شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سمنان
1400499200004054913شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
99099838710005562شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
99099838711001572شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
99099807001004931شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شیراز
99099834103002461شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103002462اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103002463شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103003101شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103003102شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103003391شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103003392شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103003441شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103005471شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103005851شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103005852شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103007091شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103007921شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103007922شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103008381شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103008384شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834104000881شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104000882شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834104001491شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104001651شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104001652شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834104003191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104003192اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104003661شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104004931شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104005261شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104005801شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104007101شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9909983410400731حشعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104008751شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834105006201شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834105006202شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834106007911شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834106007911شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834106008361شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834153004131شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
99099834312009631شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
99099834372004231شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834372004232شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
99099834372004351شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834372005982شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
99099834373005251شعبه 102 دادگاه كیفري دو دادگستري شهرستان زرند
99099834784003921شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838700003781شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838700003841شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838700003842شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702000641شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702000642شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702003181شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702003891شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702006121شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702006122شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702006431شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702006432شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702007001شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703003091شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703003092شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703003971شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703004551شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707001161شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707002561شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707007171شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707007172شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838709008311شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838710005561شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838711001571شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838711002151شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099839065000191شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
99099839065000192شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099887405007562شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان سقز
98099838703010002شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
98099834103000851شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103002311شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103002623شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003111شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003112شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003121شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003122شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003311شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003312شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003321شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003322شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003623شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003921شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003923شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003991شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103005771شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103005871شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103007101شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103007641شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103008251شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103008252شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103009801شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103009802شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104000081شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104000082شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104001371شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104004002شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104004411شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104004941شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104004942شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834105000081شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834106001011شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834142000021شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834312009352شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834331000171شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان شهر بابك
98099834373004381شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
98099838700001841شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838700001842شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838700003691شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838700003692شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838700004143شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838701000901شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709004781شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709004782اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005361شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005371شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099839065000191شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
98099839065000201شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834106001992شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمان
97099834102003032شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834102003034شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834102003035شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834102003036شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834102007881شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103002731شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103003411شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103003751شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103003752شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834103006021شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103006961شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103006962شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834103009501شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104003392شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104003641شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104003642شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
97099834104003643شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104004061شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004062اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004063اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004421شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004422شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104006441شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104006442شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان شهر بابك
97099834104006445شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
97099834104006451شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104006452شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان شهر بابك
97099834104006453شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104006455شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
97099834104008211شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834105000061شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834105004801شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001851شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001852شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834106001861شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001862شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834200011661شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماھان
97099834272004501شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273005881شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273005882شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834273009361شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273009362شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834273009372شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پلدختر
97099834273009381شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834292004371شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان بم
97099834292004381شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان بم
97099834351000151شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان بردسیر
97099834372005961شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
97099834373004221شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
97099834667005392شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834667005393شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838662001721شعبه دادگاه عمومي بخش راين
97099838662001722شعبه اجراي احكام مدني بخش راين
97099838700000961شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700000971شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700001531شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700002101شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700002103شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838700002791شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700002792شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838700006211شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702001881شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702001883شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702002621شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702002961شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702002962شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702006521شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702006522شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702006741شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702006743شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702007131شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702007132اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703001571شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703001573شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703001574اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703001692شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703003071شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703003073شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703005401شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703005402شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703006831شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006851شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006852شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703006971شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006973شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006974شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703008001شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703009121شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703009771شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703009772شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707002421شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003341شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003591شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003671شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003672شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838707004671شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838708001771شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838708001772شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838709000631شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709000632شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838709002381شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709002391شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709002392اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709002401شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834102004471شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834102004472شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834102004473اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834102004474شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بردسیر
96099834102004475شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بردسیر
96099834102007811شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834103001153شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834103005241شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834103005603شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104000911شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104000914شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماھان
96099834104003031شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104003032شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104006191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104008961شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104008962شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104009521شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104009522شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104010172شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104010173شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834106002391شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834106002393شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834153015322شعبه 109 دادگاه كیفري دو شهر كرمان
96099834176002182شعبه چهارم دادگاه انقلاب دادگستري شهرستان كرمان
96099834200008581شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماھان
96099834200008582شعبه اجراي احكام مدني بخش ماھان
96099834200008583شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834274007271شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
96099834274007272شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834372002221شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
96099834372002222هبعش شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
96099834372002223شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرمان (تقسیط/نیابت)
96099834372002981شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
96099834372002982شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834372003551شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
96099834372003553شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834372003555شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان راور
96099834372005471شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
96099834373003061شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
96099834373003062شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834373003063شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
96099834373003064شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوھبنان
96099838700003111شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700003113شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838700003131شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700003132اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700003133شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838700003691شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700004952شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838702003981شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003982شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003984شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003985شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838707005831شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838707005832شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099839004010721شعبه اول دادگاه عمومي بخش بروات
95099834102001102شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834103000091شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103003844شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
95099834103005701شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103005702شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834103005703اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103005981شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103005982شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834104000191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834104000195شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834372000691شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
95099834372000692شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
95099834372000693شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
95099834372000694شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
95099838700000091شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838700000092شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838700006071شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099838700006072شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838703002842شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838707001252شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
93099834103003012شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
93099838702002361شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
93099838702002364شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
91099834112006092شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
89099834372005432شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان