پرونده‌های ما

به منظور رعایت اصل محرمانه بودن اسرار موکل، لیست پرونده های چند سال اخیر مربوط به قراردادهای بانکی و تجاری، بدون نام موکل و طرف مقابل، منتشر شده است؛ ولی مطالعه آراء صادره از محاکم قضایی با پوشاندن نام موکل، به صورت حضوری امکان پذیر است
0

تاریخ بروزرسانی ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲

شماره پروندهردیف فرعیشعبه
1400219200002646853شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور
1400269200013289963شعبه چهارم ديوان عالي كشور
1400319200000051731شعبه 56 ديوان عدالت اداري
1400319200002704251شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200002704252شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200002704581شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200002704582شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200007590122شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010031501شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010031502شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031503شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031504شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031505شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031506شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031507شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031508شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173681شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010173682شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173683شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173684شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173685شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173686شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173687شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173688شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312631شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200010312632شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312633شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312634شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312635شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312636شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312637شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010894351شعبه 12 ديوان عدالت اداري
1400319200010894352شعبه 2 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041851شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200011041852شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041853شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041854شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041851شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041856شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375071شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200011375072شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375073شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375074شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375075شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375076شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375077شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011425471شعبه 35 ديوان عدالت اداري
1400319200011523131شعبه 35 ديوان عدالت اداري
1400319200012070991شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200012070992شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070993شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070994شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070995شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070996شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070997شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927681شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200013927682شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927683شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927684شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927685شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927686شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200014261371شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200014261372شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200014282851شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200015244951شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200015244952شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200016495051شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200017292781شعبه 5 ديوان عدالت اداري
1400319200017355121شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200017355122شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400689200045490792شعبه پنجم ديوان عالي كشور
1401319200002555311شعبه 32 ديوان عدالت اداري
1401319200003479041شعبه 15 ديوان عدالت اداري
1401319200006174211شعبه 40 ديوان عدالت اداري
1401319200009544691شعبه 7 ديوان عدالت اداري
1401319200009544692شعبه8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1401319200009569881شعبه 7 ديوان عدالت اداري
1401319200010049381شعبه 3 ديوان عدالت اداري
95099834104000196شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
96099838702003983شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
97099834103006024شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
97099834103006025شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
97099834103006026شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
97099834103006027شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
97099834104006444شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
97099834104006454شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
97099834104006456شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
97099834104006457اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور
97099834106000632شعبه سوم ديوان عالي كشور
9.70998E+154شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
9.70998E+155شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
97099838702001883شعبه پنجم ديوان عالي كشور
97099838702006743شعبه دهم ديوان عالي كشور
97099838703006972شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
98099834103003113شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
98099834103003123شعبه سوم ديوان عالي كشور
98099834103003313شعبه سوم ديوان عالي كشور
98099834103003323شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
98099834103005772شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
99099800139012482شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور
9.90998E+153شعبه دهم ديوان عالي كشور
99099807001004933شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
99099809044028731شعبه 48 ديوان عدالت اداري
99099809044028732شعبه 20 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
99099809058017051هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
9.90998E+151هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
99099821639009132شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور
99099834103003443شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور
99099834103005853شعبه دهم ديوان عالي كشور
99099834104004932شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
9.90998E+152شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور
99099839065000193شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
99099887405007563شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور
99099887405007564شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور
1400219200015109492شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور
1400219200018405072شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور
1400319200003522801هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200007590121هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200011523132شعبه 29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013032761هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200015360051هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200015604061هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400499200007642753شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور
1400689200019315982شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور
1401319200000003931هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1401319200002661061هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1401319200006484251هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1401319200009442001شعبه 29 ديوان عدالت اداري
1401319200010049382شعبه8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
98099838702008425شعبه پنجم ديوان عالي كشور
1400689200044909281شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200045490791شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200053219001شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200059722721شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200061691032شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200063029881شعبه 89 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
1400689200064420731شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200064446371شعبه 90 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
1400689200067846451شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200002635291شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200003510221شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200012224351شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200012512131شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200016619042شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1401689200022752871شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200023194442شعبه 32 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1401689200025640421شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200046854971شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200055903581شعبه 109 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1401689200057023311شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200062145091شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1401689200062145092شعبه 77 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
1401689200063343221شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200067314681شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1402689200016517911شعبه 16 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران
1402919200020872961شعبه اول دادگاه عمومي بخش فشافويه تهران
1402919200020873971شعبه اول دادگاه عمومي بخش فشافويه تهران
99099800108006362شعبه 79 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099802140007291شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
99099802280006172شعبه 79 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099821613005281شعبه 77 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
99099821619012311شعبه 87 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
99099834103003442شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400269200013289962شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200008143841شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200011999431شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200011999432شعبه 55 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200014504261شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200017764941شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200017764942شعبه 32 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200018618601شعبه 1 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران
1400689200019315981شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200019778801شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200020021491شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
1400689200025518781شعبه 216 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
1400689200025518782شعبه 59 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200027519151شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200027519152شعبه 52 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200041258001شعبه 79 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
1400689200043592361شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200043592362شعبه 56 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200043876191شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200044846511شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200044846512شعبه 62 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200046761601شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200046761602شعبه 77 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200047211501شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200049001151شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200051816671شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200054921891شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200055565281شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200055655621شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200057133431شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200057133432شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200057521111شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200057735301شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200059656901شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200059721591شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200061691031شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200063029882شعبه 61 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200063637941شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200064242191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200064745391شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200064745392شعبه 77 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200066833621شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200073366611شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200075864111شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200076107451شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200076107452شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400689200076107453شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200077514371شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200000880961شعبه 140 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران
1401689200002533041شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200002853871شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200003001271شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1401689200003001272شعبه 79 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1401689200003510331شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200003518751شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200012177321شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200012224352شعبه 33 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1401689200014271391شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200014777291شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200016619041شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200022825221شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200023194441شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200026289421شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200026289422شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200032740521شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1401689200040564551شعبه 42 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
1401689200041585591شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1402689200006956751شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1402689200006957541شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1402689200019431661شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
9.10998E+154پرونده‌ها
93099834115001792شعبه 56 دادگاه عمومي حقوقي (ويژه نيابت) تهران
97099800108013751شعبه 109 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
97099821331000721شعبه 11 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران
97099821331000722شعبه 1059 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كاركنان دولت تهران (1059 جزايي سابق)
98099802280007531شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
98099802376001661شعبه 55 حقوقي روابط بين الملل مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
98099821602011341شعبه 37 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
98099821607001712شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099800005001922شعبه 51 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099800108006361شعبه 109 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099800139012481شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099800139014281شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
99099800139014282شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099800147010451شعبه 143 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
9.90998E+151شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
9.90998E+152شعبه 66 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099802280006171شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
99099802280007972شعبه 85 دادگاه تجديدنظر استان تهران
99099821325001971شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران
9.90998E+151شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران
99099821619012091شعبه 87 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
99099821639009131شعبه 214 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
99099834104001653شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
1400119200001364461شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان سلطانيه
1400139200013916771شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد
1400139200013916772شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان يزد
1400219200000090421شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000210791شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000228341شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000357821شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200000357822شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200001105281شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002099651شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002221731شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002221732شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200002511861شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
1400219200002511862شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200002511863شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200002646851شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002646852شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200003222751شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200003222752شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200003222753اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200004259981شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200004259982شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200004644521شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
1400219200004644522شوراي حل اختلاف شماره 10 شهرستان زرند
1400219200004644523شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200005495241شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200006374871شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200006374872شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200009222261شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009222262شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200009432961شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009432962شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009955181شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009955182شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200009955183شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009993651شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009994001شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200010067581شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200010069161شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200010077261شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200012264041شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200012264043شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
1400219200013513911شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200013513912شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200015080361شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015108601شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015109491شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015111201شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015128391شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015139641شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015175081شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015179021شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015509541شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015521031شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015523161شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015524731شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015526421شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016859861شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016910621شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016910622شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان بردسير
1400219200016910623شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200017287371شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200017287372شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200018405071شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200019338251شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200019989491شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200020801221شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200020801222شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200021515921شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200021515922اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200023498381شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200024703611شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200026477721شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200028829191شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200028829192شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200028829193شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200029202821شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200029497331شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200029497332شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200030338841شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200030385861شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200030385862شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200031547321شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200031547651شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200031844101شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200031844102شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200033079901شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200034991611شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200034991612شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
1400219200035153171شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200035153172شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200035635561شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200036015261شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400269200013289961شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرنديه
1400359200025369541شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مهاباد
1400369200003877221شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
1400369200003877222شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر دادگستري كل استان لرستان
1400369200003877224شعبه پنجم ديوان عالي كشور
1400369200015504551شعبه 5 شوراي حل اختلاف شهرستان ازنا
1400409200000195271شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس
1400409200000195272شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان
1400409200000195273شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
1400409200002272361شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كيش
1400409200002272362شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان
1400409200003633831شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كيش
1400409200003633832شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان
1400409200011988631شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كيش
1400409200011988632شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان
1400409200012890881شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كيش
1400409200012890882شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان
1400409200013687721شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كيش
1400409200013687722شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان
1400489200010882181شعبه4 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان سقز
1400489200010882182شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور
1400499200004054911شعبه 1 شوراي حل اختلاف شهر سمنان
1400499200004054912شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سمنان
1400499200004054913شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان سمنان
1400499200007642751شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سمنان
1400499200007642752شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان
1401019200022310511شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي كرج
1401019200028476161شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي كرج
1401219200000415772شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200000416012شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200004178771شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200004821381شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200008035401شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1401219200008037532شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماهان
1401219200008214612شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) بخش رابر
1401219200010869151شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200010869152اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200010925071شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200012244691شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200012244692شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1401219200012648561شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200012648562شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1401219200014694591شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200014694592شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1401219200015860441شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200017625231شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200017902091شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200019914592اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200020464731شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1401219200023659501شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200029198091شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200029426921شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
1401219200034116491شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
1401309200008298411شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي تبريز
1401309200018651901شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي تبريز
1401309200039103281شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي تبريز
1401309200039103282شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
1401369200007740591شعبه چهارم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان بروجرد
1401379200007812381شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندر ماهشهر
1401379200007812383شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر ماهشهر
1401379200053369691شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندر امام خميني (ره)
1401919200060400411شعبه 2 (شمس آباد) شوراي حل اختلاف فشافويه تهران
1401919200066167691شعبه اول دادگاه عمومي بخش فشافويه تهران
1401919200066167692شعبه اجراي احكام مدني بخش فشافويه تهران
1402219200007835041شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
89099834372005432شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
91099834112006092شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
93099834103003012شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
93099834115001791شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمان (15 خانواده سابق)
93099834115001793اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
93099834115001794شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
93099834177014331شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
93099834177014335شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان
930998341770143310شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرند
93099838702002361شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
93099838702002364شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
94099834178007321شعبه 8 بازپرسي (ويژه قتل) دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
94099834372003332شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
94099834372003334شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.50998E+152شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834103000091شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103003844شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
9.50998E+151شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.50998E+152شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.50998E+153اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103005981شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834103005982شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834104000191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834104000195شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834372000691شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
95099834372000692شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
95099834372000693شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
95099834372000694شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
95099834372001971شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
9.50998E+152شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان زرند
9.50998E+153شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.50998E+154شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرند
9.50998E+157شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838700000091شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099838700000092شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838700006071شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099838700006072شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838701004821شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099838701004822شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838701004823اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099838701004824شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838703002842شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838707001252شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099838725011592شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهركرمان
96099834102003671شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834102004471شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834102004472شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834102004473اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834102004474شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بردسير
96099834102004475شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بردسير
96099834102007811شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834103001153شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834103005241شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.60998E+153شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104000911شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104000914شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماهان
96099834104003031شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104003032شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104004691شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104004913شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104006191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104008961شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104008962شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104009521شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104009522شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834104010172شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104010173شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834106002391شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834106002393شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834153015322شعبه 109 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
96099834173007571شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
96099834173007572شعبه 113 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
96099834173007573شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834176002182شعبه چهارم دادگاه انقلاب دادگستري شهرستان كرمان
96099834177001511شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
96099834177001512شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
96099834177003781شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
96099834177003782شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
96099834200008581شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماهان
96099834200008582شعبه اجراي احكام مدني بخش ماهان
96099834200008583شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834274007271شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
96099834274007272شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834372002221شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
96099834372002222شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
96099834372002223شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرمان (ويژه نيابت)
96099834372002981شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
96099834372002982شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834372003551شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
96099834372003553شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834372003555شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان راور
96099834372003711شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
96099834372003712شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834372003713اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس
96099834372005471شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
96099834373003061شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
96099834373003062شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834373003063شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
96099834373003064شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوهبنان
96099834373003543شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834384003391شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرند
96099834384003392شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان زرند
96099834384006621شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرند
96099838700003111شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700003113شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838700003131شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700003132اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700003133شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838700003691شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838700004952شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838701000861شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838701000862شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.60998E+151شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.60998E+152شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838701008383شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838702003461شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003462شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838702003981شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003982شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003984شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838702003985شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838703004332شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838703004333شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838707005831شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099838707005832شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838725015382شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
96099838725015383شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099838725015384شعبه پنجم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان
96099839004010721شعبه اول دادگاه عمومي بخش بروات
97099834102003032شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834102003033شوراي حل اختلاف شماره 26 شهرستان كرمان
97099834102003034شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834102003035شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834102003036شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834102007881شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103002731شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103003122شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834103003411شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103003751شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103003752شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834103006021شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103006961شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834103006962شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.70998E+151شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104001351شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104001352شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان بم
97099834104001353شعبه پنجم دادياري (ويژه نيابت) دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
97099834104001354شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104003392شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104003541شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104003542شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104003641شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104003642شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
97099834104003643شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104003644شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور
97099834104004061شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004062اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004063شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104004421شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104004422شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104005841شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104005842شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104006441شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104006442شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان شهر بابك
97099834104006443شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104006445شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
97099834104006451شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104006452شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان شهر بابك
97099834104006453شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104006455شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
97099834104006458شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
970998341040064510شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر بابك
97099834104008211شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834105000061شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+151شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001851شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001852شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834106001861شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001862شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834106001991شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001992شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834123001072شعبه 2 دادگاه كيفري يك شهر كرمان (2 كيفري استان سابق)
97099834123001077شعبه چهارم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان
97099834123001078شعبه اجراي احكام كيفري بخش ارزوئيه
97099834123001079شعبه اجراي احكام كيفري بخش شهداد
970998341230010710شعبه اجراي احكام كيفري بخش ارزوئيه
97099834152010752شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
97099834152010753شعبه ششم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان
97099834178009071شعبه 8 بازپرسي (ويژه قتل) دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
97099834178009072شعبه چهارم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان
97099834178009073شعبه 108 دادگاه كيفري دو شهر كرمان
97099834178009074شعبه اجراي احكام كيفري بخش ماهان
97099834200011661شعبه اول دادگاه عمومي بخش ماهان
9.70998E+151شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273005881شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273005882شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834273009361شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273009362شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834273009372شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پلدختر
97099834273009382شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834292004371شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان بم
97099834292004381شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان بم
97099834351000151شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان بردسير
97099834372005961شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
97099834373004221شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
97099834384007222شعبه 102 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان زرند
97099834384007223شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834667000841شوراي حل اختلاف شماره 7 شهرستان كرمان
97099834667005391شوراي حل اختلاف شماره 7 شهرستان كرمان
97099834667005392شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834667005393شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834667005394شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
97099834667007091شوراي حل اختلاف شماره 7 شهرستان كرمان
9.70998E+151شوراي حل اختلاف شماره 7 شهرستان كرمان
97099838662001721شعبه دادگاه عمومي بخش راين
97099838662001722شعبه اجراي احكام مدني بخش راين
97099838700000961شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700000971شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700001531شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+151شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+152اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+153شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838700002791شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838700002792شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838700006211شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838701000411شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838701000412شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838701000413شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838701001132شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.70998E+152شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838701005241شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838701005242شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702001881شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702001882شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702002621شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702002961شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702002962شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702006521شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702006522شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702006741شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702006742شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702007131شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838702007132شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838702007133اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703001571شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703001573شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703001574اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703001692شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703003071شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703003073شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.70998E+151شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+152شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703006831شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006851شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006852شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838703006971شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703006973شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+151شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703009121شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703009771شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838703009772شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+151شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707002421شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003341شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003591شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003671شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838707003672شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838707004671شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838708001771شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838708001772شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838709000631شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709000632شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099838709002381شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709002391شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099838709002392اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.70998E+151شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099803010004952شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان يزد
98099834103000851شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103002311شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103002623شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003111شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003112شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003121شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003122شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003311شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003312شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003321شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003322شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003623شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003921شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003923شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103003991شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103003992شوراي حل اختلاف شماره 26 شهرستان كرمان
98099834103005771شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103005871شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103005872شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.80998E+151شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103007641شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103008131شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103008132شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834103008251شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103008252شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.80998E+151شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.80998E+152شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104000081شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104000082شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104000281شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104000282شعبه دادگاه عمومي بخش ساردوئيه
98099834104000283شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104001371شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104003731شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104003732شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104003733اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.80998E+152شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104004411شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104004941شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834104004942شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834105000081شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834106001011شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834142000021شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834312009351شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
98099834312009352شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834331000171شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان شهر بابك
98099834373004381شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
98099838700001841شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838700001842شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838700003691شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838700003692شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838700004143شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.80998E+151شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838701008631شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838701008632شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838701008633شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838702008423شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838702008424شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.80998E+151شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.80998E+152شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838709002521شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709002522شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099838709004781شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709004782اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.80998E+151شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005211شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005221شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005361شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005371شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005511شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005661شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709007361شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099839065000191شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
9.80998E+151شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
99099807001004931شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز
99099807001004932شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان فارس
9.90998E+151شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.90998E+152شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103000321شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103000322شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103002461شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103002462اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103002463شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.90998E+151شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.90998E+152شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103003391شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103003392شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103003441شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103005471شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103005851شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103005852شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103007091شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103007921شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103007922شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834103008381شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834103008384شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834104000881شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104000882شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834104001491شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104001651شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104001652شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834104003191شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104003192اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104003661شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104004931شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104005261شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.90998E+151شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104007311شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104008751شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834104008771شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.90998E+151شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.90998E+152شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
9.90998E+153شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834106007911شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834106008361شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834106009091شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834153004131شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
99099834312009631شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
99099834313008781شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
99099834313008782شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834372004231شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
99099834372004232شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834372004351شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
99099834372005982شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834373005251شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
99099834385001062شعبه 102 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان زرند
99099834680007571شوراي حل اختلاف شماره 20 شهرستان كرمان
99099834680007572شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099834680007573شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834784003921شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان كرمان (16 خانواده سابق)
99099838700003781شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838700003841شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838700003842شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838700004482شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.90998E+151شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
9.90998E+152شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702000641شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702000642شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702003181شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702003182شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702003891شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702006121شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702006122شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702006431شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838702006432شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.90998E+151شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703003091شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703003092شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703003971شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838703004551شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707001161شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707002561شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707002562شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
99099838707007171شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707007172شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838709000681شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838709007351شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838709007352شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838709008311شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838710005561شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838710005562شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838711001571شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838711001572شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838711002151شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838711002152اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838724001281شعبه 14 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان
99099839065000191شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
99099839065000192شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400119200001364462شعبه 5 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان زنجان
1400219200001105282شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200002511864اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
1400219200003222754شعبه رسيدگي به تجويز اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري استان كرمان
1400219200015252261شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200021756001شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200024703612شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400359200030187031شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مهاباد
1400369200003877223شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
1400369200015504552شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
1400409200011988633شعبه اجراي احكام مدني شهرستان جزيره كيش
1401019200023838461شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي كرج
1401019200028476162شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي كرج
1401219200004106451شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1401219200004820931شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200008035402شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1401219200008037531شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200008214611شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200009851691شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200014988001شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1401219200019914591شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200021313441شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200029198092شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200029668781شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200031063251شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1401219200034116492شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
1401379200007812272شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان
1401379200026015233شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان
1401919200060400412شعبه اول دادگاه عمومي بخش فشافويه تهران
1402219200006138091شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1402219200009384721شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1402219200010523351شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1402219200013633291شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1402229200000458981شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي قزوين
9.10998E+153اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
930998341770143312شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834102006613اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834104000193اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
96099834104006452شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834372003554شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
96099838702003986اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834104006459اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
97099834106000631شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834273009371شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834273009381شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099838703006974شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.80998E+151شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834312009353اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان
98099838709002523اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099839065000192شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
9.80998E+152شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
99099834104000092شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
9.90998E+151شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838709002032شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838709007353اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099887405007562شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان سقز