جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پیشنهاد حذف عبارت بانک ها از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشنهاد حذف عبارت بانک ها از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

شرح مشکل: ماده ۸ قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ بیان میدارد هر امتیازي که براي بنگاههاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود عینا براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود،

پیشنهاد: حذف عبارت بانک ها از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها