پیشنهاد حذف عبارت بانک ها از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشنهاد حذف عبارت بانک ها از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

شرح مشکل: ماده ۸ قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ بیان میدارد هر امتیازي که براي بنگاههاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود عینا براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود،

پیشنهاد: حذف عبارت بانک ها از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها