قوانین و مقررات مانع تولید

گالری ویدئو

جنگ با خدا و اثر آن در تولید

از روزی که به یاد می‌آورد در حال تلاش کردن بود. از همان سالهای نوجوانی پیشرفت برایش مهم ترین چیز محسوب می‌شد.  حالا پس از