عباس نصری

وکیل دعاوی بانکی

فعالیت حرفه ای اینجانب درزمینه دعاوی حقوقی بوده بدین وصف با اخذ مدارک متقاضی از باب تخصصی مدارک بررسی وبا احراز این امر که امکان موفقیت بالای هفتاد درصد متصور می باشد بستر قانونی احقاق حقوق موکل رافراهم می نمودم ودر این زمینه تجارب ارزنده ای کسب وبه موفقیت های عالی نایل گشته ام ودر سالهای اخیر با توجه به تجاربی که در دعاوی حقوقی بانکی داشته ام با مشارکت وهمفکری گروهی از همکاران صاحب نظر دعاوی متعددی جهت احقاق حق تسهیلات گیرندگان بانکی که من غیر حق مورد ظلم وتعدی قرارگرفته اندرا همزمان با انجام سایر دعاوی حقوقی مورد اقدام قرارداده ومی دهیم

عباس نصری

به اشتراک بگذارید:

سوابق شغلی