عباس نصری

وکیل قراردادهای بانکی و تجاری

فعالیت حرفه‌ای اینجانب درزمینه دعاوی حقوقی بوده بدین وصف با اخذ مدارک متقاضی از باب تخصصی مدارک بررسی و با احراز این امر که امکان موفقیت بالای هفتاد درصد متصور می‌باشد بستر قانونی احقاق حقوق موکل رافراهم می نمودم ودر این زمینه تجارب ارزنده‌ای کسب و به موفقیت‌های عالی نایل گشته‌ام و در سالهای اخیر با توجه به تجاربی که در دعاوی حقوقی بانکی داشته‌ام با مشارکت و همفکری گروهی از همکاران صاحب نظر دعاوی متعددی جهت احقاق حق تسهیلات‌گیرندگان بانکی که من غیر حق مورد ظلم و تعدی قرارگرفته‌اند را همزمان با انجام سایر دعاوی حقوقی مورد اقدام قرارداده و می‌دهیم.

عباس نصری