درصورتی که بانک از واحد تولیدی شما سود و خسارات مازاد مطالبه و یا دریافت کرده است
فرم زیر را تکمیل نمایید