پرونده‌های جاری

به منظور رعایت اصل محرمانه بودن اسرار موکل، لیست پرونده های چند سال اخیر، بدون نام موکل و بانک، منتشر شده است؛ ولی مطالعه آراء صادره از محاکم قضایی با پوشاندن نام موکل، به صورت حضوری امکان پذیر است
0

تاریخ بروزرسانی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ 

شماره پروندهردیف فرعیشعبه
1400319200003522801هیئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200007590121هیئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200010031502شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031503شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031504شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031505شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031506شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031507شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010031508معاونت قضايي امور اقتصادي اراضي و شهر سازي (شعب تجديدنظر)
1400319200010173682شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173683شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173684شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173685شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173686شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173687شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010173688شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312632شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312633شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312634شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312635شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312636شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200010312637شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041852شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041853شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041854شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041855شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011041856شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375072شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375073شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375074شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375075شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375076شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011375077شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200011425471شعبه 35 ديوان عدالت اداري
1400319200011523131شعبه 35 ديوان عدالت اداري
1400319200012070992شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070993شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070994شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070995شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070996شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200012070997شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013032761ھیئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200013927682شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927683شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927684شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927685شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200013927686شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
1400319200014261371شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200015244951شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200015360051ھیئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200015604061ھیئت عمومي ديوان عدالت اداري
1400319200016495051شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400319200017292781شعبه 5 ديوان عدالت اداري
1400319200017355121شعبه 3 ديوان عدالت اداري
1400409200000195273شعبه بیست و پنجم ديوان عالي كشور
1400689200008143841شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200019315981شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200020021491شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
1400689200025518782شعبه 59 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200041258001شعبه 79 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
1400689200044846512شعبه 62 دادگاه تجديدنظر استان تهران
1400689200044909281شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200047211501شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200049001151شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200053219001شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200057133431شعبه 108 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1400689200057521111شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200059656901شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200059721591شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200059722721شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200061691031شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200063637941شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200064420731شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200064446371شعبه 90 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
1400689200066833621شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200067846451شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200075864111شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200076107452شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400689200077514371شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1401319200000003931ھیئت عمومي ديوان عدالت اداري
1401689200002533041شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1401689200002635291شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1401689200003001271شعبه 195 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران
1401689200003510221شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1401689200003510331شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1401689200003518751شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
99099802140007291شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید مطھري تهران
99099802275007903ديوان عالي كشور
99099821613005281شعبه 77 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
99099821619012311شعبه 87 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران
99099834103003442شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
99099834104001653شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران
1400119200001364461شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان سلطانیه
1400219200001453021شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200002221732شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
1400219200003222754شعبه رسیدگي به تجويز اعمال ماده 477 قانون آيین دادرسي كیفري استان كرمان
1400219200006374871شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009432962شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009757631شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
1400219200009993651شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200009994001شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200010067581شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200010069161شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200010077261شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200012264043شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان زرند
1400219200015109491شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015252261شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015509541شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015521031شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200015524731شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016859861شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200016910622شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان بردسیر
1400219200018405071شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200021756001شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200024703611شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200028829192شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200029202821شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200029497331شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200030338841شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200030385861شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200031547321شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200031547651شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200031844101شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200033079901شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200034991611شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400219200035153171شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200035153172شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان
1400219200036015261شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
1400359200030187031شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مهاباد
1400369200003877223شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
1400369200015504552شعبه سوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
1400409200011988631شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان جزيره كیش
1400409200012890882شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ھرمزگان
1400499200007642751شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سمنان
99099834104000092شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099834105006203شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
99099838702003182شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
99099838707002562شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقی) دادگستري شهرستان زرند
99099838709000681شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099803010004952شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان يزد
98099821607001712شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران
98099834101002901شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834103005872شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
98099834104003733اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099834312009351شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
98099838702008423شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838703010001شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709002521شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005201شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005211شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005221شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005511شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709005661شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099838709007361شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
98099839065000192شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
98099839065000202شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099834104006443شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
97099834104006458شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سیرجان
97099834106000631شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834106001991شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
97099834273009371شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان رفسنجان
97099838703008002شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
96099834372003554شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
96099834372003554شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان كرمان
95099834102006613اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
95099834104000193اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
91099834103003003اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان