وکالت در دعاوی بانکی

وکالت در دعاوی بانکی

دفاع از حقوق فعالان مشروع اقتصادی در مراجع قضایی به منظور:

الف) جلوگیری از دور زدن قوانین و مقررات ناظر بر تسهیلات بانکی که از سوی برخی از بانک‌ها صورت میگیرد.

ب) کاهش بدهی اعلامی از سوی بانک.

ج) استرداد وجوه مازاد پرداختی.

د) جبران خسارت وارده به تسهیلات گیرنده.

با این توضیح که: تحقق موارد مزبور مشروط به این است که بانک از قوانین و مقررات موضوعه تخطی نموده باشد و موضوع در دادگاه اثبات و مورد پذیرش مقام قضایی قرار گیرد.