پرسمان درباره محاسبه سود قرارداد مشارکت مدنی ارزی – ریالی

ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان منتخب دادگاه‌ها علی رغم عدم انحراف تسهیلات گیرنده از موضوع قرارداد مشارکت مدنی، بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ نمودن نرخ سود ثابت، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.

در این نشست ضمن بحث و گفتگو در خصوص ماهیت قرارداد مشارکت مدنی، به سوالات مربوط به زمان و نحوه محاسبه سود قرارداد مشارکت مدنی اعم از قراردادهای ارزی و ریالی پاسخ داده می‌شود که زمان آن دو ساعت پیشبینی می‌گردد.

مقالات مرتبط

فعالان اقتصادی و چالش‌های اعاده دادرسی

در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.

بطلان محاسبات و عملکرد متصدیان بانک در خصوص دو فقره قرارداد مضاربه

یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.