پرسمان در خصوص استرداد وجوه مازاد پرداختی در تسهیلات تسویه شده

مطابق قوانین، وجوهی که بانک من‌ غیر حق از تسهیلات گیرنده دریافت کرده باشد حتی اگر تسهیلات تسویه شده باشد، قابل استرداد است. اما سوالی که در ذهن تسهیلات گیرنده ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌توانیم میزان وجوه مازاد را محاسبه و اثبات نماییم؟

در این رابطه چه حمایت های قانونی وجود دارد؟

آیا سایر اشخاص موفق به دریافت وجوه مازاد شده اند؟

با عنایت به تنوع قراردادهای تسهیلاتی، جلسه دو ساعته جهت تشریح و بحث و گفتگو در خصوص موضوع مذکور پیشنهاد می‌گردد.

مقالات مرتبط

فعالان اقتصادی و چالش‌های اعاده دادرسی

در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.

بطلان محاسبات و عملکرد متصدیان بانک در خصوص دو فقره قرارداد مضاربه

یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.