کتاب‌های دعاوی بانکی

قوانین مقررات بانکی
کتابهای دعاوی بانکی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات عقود بانکی

امروزه همة مردم در تعاملات اقتصادی ناگزیر از ارتباط با نظام بانکی هستند؛ اما در کشور ما همواره دو مشکل اساسی در ارتباط مردم با بانک وجود داشته؛ یکی پیچیدگی و واضح نبودن متون حقوقی برای عموم مردم و دیگری پراکندگی بسیار زیاد مطالب.

ادامه مطلب »
DorZadan Qavinin M compressed
کتابهای دعاوی بانکی

کتاب دورزدن قوانین بانکی ممنوع

رهبر انقلاب اسلامی در اسفند ماه ۱۳۷۷ به دور زدن قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور اشاره کردند و فرمودند: « گرچه فعالیتهای بانکها در مقام قانون، کم ‌اشکال است؛ اما در مقام اجرا و عمل، قانون دور زده می‌شود.»؛ و در اول فروردین ۱۳۹۴ نیز به اقدامات بانک انتقاد کردند و فرمودند: «بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسّط را به تعطیلی کشاندند و نابود کردند …»؛ 

ادامه مطلب »
Karshenasi Daavi 2 compressed
کتابهای دعاوی بانکی

کتاب کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی

مجموع مقررات پولی و بانکی کشور از‌جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، تفهیم‌کننده این موضوع می‌باشد که بانک و طرف مقابل به موجب برگزاری قرارداد مشارکت مدنی، توافق می‌نمایند شرکت مدنی جهت انجام موضوع معیّن تأسیس گردد.

ادامه مطلب »
Mosharekat Madani compressed
کتابهای دعاوی بانکی

کتاب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات سابق

آيا امكان تخطي از مقررات حاكم بر عقود بانكي وجود دارد؟

آیا هيچ يك از مقررات پـولي و بـانكي كشـور و دسـتورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اجازه دادهانـد، قـرارداد مشـاركت مـدني جهت تسويه قراردادهاي سابق منعقد شود؟

وضعيت حقوقي قراردادهاي مزبور كه سرمايه آن تسليم طرف قرارداد نمي‌شود چگونه است؟

ادامه مطلب »
Oqud Bank compressed
کتابهای دعاوی بانکی

کتاب عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل

تولیــد عامــل اصلــی و مهــم در ایجــاد اســتحکام اقتصــاد و محــور پیشــرفت و توســعه هــر کشــور محســوب مــی شــود و کشــور مــا نیــز بــه علــت دارا بــودن ســرمایه هــای انســانی و طبیعــی، پتانســیل بســیار بالایــی بــرای صنعتــی شــدن و رســیدن بــه دروازه هــای پیشــرفت را دارا اسـت.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا