کتاب‌های دعاوی بانکی

معرفی کتاب حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی
کتابهای دعاوی بانکی

در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟

بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی که در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و … در جلسات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل و فصل می‌گردد

ادامه مطلب »
کتاب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات سابق
کتابهای دعاوی بانکی

کتاب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات سابق

آيا امكان تخطي از مقررات حاكم بر عقود بانكي وجود دارد؟

آیا هيچ يك از مقررات پـولي و بـانكي كشـور و دسـتورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي اجازه دادهانـد، قـرارداد مشـاركت مـدني جهت تسويه قراردادهاي سابق منعقد شود؟

وضعيت حقوقي قراردادهاي مزبور كه سرمايه آن تسليم طرف قرارداد نمي‌شود چگونه است؟

ادامه مطلب »